Sat 19th Jan @ 2.30

Duleek v Trim Celtic

Sun 20th Jan @ 11.45

Trim Celtic v Duleek

Thurs 24th @ 8pm

Woodview v Trim Celtic